CHỌN MÁY CHỦ

------

Chu Tước Kiếm

Thử Nghiệm (AlphaTest)

11:00 Thứ 5 Ngày 01.09.2022

-

Chính Thức (OpenBeta)

11:00 Thứ 7 Ngày 03.09.2022

Bạch Hổ Kiếm

Thử Nghiệm (AlphaTest)

11:00 Thứ 5 Ngày 17.02.2022

-

Chính Thức (OpenBeta)

11:00 Thứ 7 Ngày 19.02.2022

Phong Huyết Kiếm

Thử Nghiệm (AlphaTest)

11:00 Thứ 5 Ngày 13.02.2020

-

Chính Thức (OpenBeta)

11:00 Thứ 7 Ngày 15.02.2020